Statut

STATUT FUNDACJI „Cyberspace” Częstochowa 01.07.2016r.

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja „Cyberspace” zwana dalej Fundacją, ustanowiona w Częstochowie przez Fundatorów
w osobach Rafał Popczyk Andrzeja Migoń i Piotr Marynowski,
aktem notarialnym za Repertorium Nr. A numer 919/2016, sporządzonym
w dniu 29.07.2016 roku przed Notariuszem Michał Pilarz w Częstochowie.
Fundacja działa na podstawie:
– ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203, ze zmianami.),
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego
i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura
terenowe, placówki i filie poza siedzibą fundacji, w innych miastach na terenie kraju oraz
poza jego granicami.
§ 3
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może wykorzystywać w celach reprezentatywnych w Polsce oraz poza jej granicami
nazw skrótowych innych wyróżników oraz wyróżniających ją znaków graficznych.
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy jak i dokumentami wewnętrznymi
w wybranych językach obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawują;
– Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego,
– Minister Edukacji Narodowej i Sportu,
§ 5
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 6
Fundacja została powołana w celu kreowania i wspierania różnego rodzaju inicjatyw społecznych,
oświatowych, naukowych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych oraz w pełnym spektrum
projektów ukierunkowanych na rozwój, a w szczególności na:

1) rozwój technologii elektronicznych i cyfrowych w kraju i Unii Europejskiej dzięki
wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych , w tym sieci
Internet oraz sprzętu i oprogramowania w szczególności ich praktycznych zastosowań ,
2) działania inicjujące oraz wspierające inicjatywy wykorzystania innowacyjnych technologii dla
różnych sektorów kultury , oświaty, gospodarki i innych rynków,
3) dialog z instytucjami polskiej administracji rządowej , Unii Europejskiej oraz z organizacjami
pozarządowymi w kraju i poza jego granicami,
4) działania badawcze informacyjne, edukacyjne i promocyjne rozwiązań w obszarach
elektronicznych, cyfrowych, internetowych,
5) działania badawcze nad uzależnieniami w sferze technologii cyfrowych (uzależnienia
behawioralne),
6) wydawanie publikacji o tematyce zbieżnej z celami statutu,
7) promowanie kreatywności, pomysłowości, konstruktywności w edukacji i oświacie
wszystkich szczebli,
8) upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach
kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych,
9) promowanie innowacyjności i kreatywności,
10) kreowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych,
11) udzielanie pomocy i wspieranie osób szczególnie uzdolnionych,
12) upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
13) udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym,
14) udzielanie pomocy materialnej sportowcom.
§ 7
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
a) realizowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Fundacji,
b) udzielanie dotacji, stypendiów, subwencji, grantów, pożyczek na cele zbieżne z celami Fundacji,
c) finansowanie działalności naukowej i badawczej,
d) wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze
składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej,
e) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej,
f) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
g) promowanie, upowszechnianie i udostępniane nowoczesnych mediów i technologii
elektronicznych oraz cyfrowych, upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców,
w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń,
h) propagowanie działań dążących do aktywizacji zawodowej i społecznej, przy
wykorzystaniu nowych technologii,
i) wspieranie i finansowanie działań umożliwiających i ułatwiających dostęp do nowoczesnej
technologii oraz wiedzy o praktycznych możliwościach zastosowania rozwiązań cyfrowych
w pełnym spektrum dla wszystkich grup społecznych,
j) pogłębianie integracji europejskiej za pomocą rozwiązań wspierających jednolity rynek cyfrowy,
k) partnerską współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi,
państwowymi, sektorem kulturalnym ,oświatowym, naukowym, gospodarczym
oraz środkami masowego przekazu,
l) prowadzenie i wpieranie czynności lobbingowych ,
m) wspieranie i finansowanie działań związanych z badaniami nad uzależnieniami behawioralnymi,
podejmowanie współpracy na zasadach partnerskich z instytucjami naukowymi jak i personami
świata naukowego dotyczącego tego zagadnienia,
n) organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze – masowym,
o) branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych
przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
p) wypłacanie stypendiów sportowcom, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej ,
r) wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
s) prowadzenie i organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów,
§ 8
1. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000,00 złotych wniesiony przez
Fundatorów oraz pozostałe składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Majątek Fundacji zwiększa się o różnicę pomiędzy dochodami Fundacji a poniesionymi kosztami jej
działalności.
§ 10
Majątek Fundacji pochodzi z:
1) funduszu założycielskiego,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) środków z budżetu państwa i pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi,
w szczególności środki Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań FUNDACJI,
4) zbiórek publicznych, aukcji i imprez, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
5) opłat i składek uiszczanych przez uczestników projektów realizowanych przez Fundację i
innych wpływów z działalności statutowej,
6) dotacji, subwencji, grantów,
7) funduszy publicznych i europejskich,
8) dochodów z majątku.
9) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
10) dochodów z oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych
FUNDACJI,
11) dochodów z udziałów (akcji) w spółkach handlowych, dochodów z udziałów (obligacji) skarbu
państwa oraz innych papierów wartościowych,
12) odsetek od lokat terminowych funduszy,
13) dochodów z wynajmu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego,
14) dochodów z prowadzenia i organizacji szkoleń,
15) dochodów z wynajmu sal szkoleniowych,
16) dochodów z wynajmu sprzętu komputerowego, dochodów z wynajmu sprzętu audio-video,
17) wpływy z innych tytułów,
§ 11
Majątek Fundacji przeznaczony będzie w całości na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie
kosztów jej bieżącej działalności. Darczyńca, spadkodawca lub zapisodawca może wskazać cel na jaki
przeznaczone zostaną jego środki.
§ 12
W przypadku powołania FUNDACJI do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi.
§ 13
FUNDACJA może zaciągać kredyty krótkoterminowe, po wyrażeniu zgody przez Radę Fundacji
w drodze uchwały.
§ 14
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji jakichkolwiek zobowiązań wobec członków
organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 15
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 16
Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji,
c) Zgromadzenie Fundatorów.
§ 17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
3. Wykonywanie funkcji w Zarządzie na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenia
wymaga zgody Rady Fundacji.
4. Zarząd Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy określając jednocześnie funkcje pełnione
przez poszczególnych członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu.
5. Fundatorzy mogą być powoływani do Zarządu Fundacji.
6. Członków Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:
a) odwołania,
b) pisemnej rezygnacji zgłoszonej jednemu z Fundatorów,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci.
8. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb.
9. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek jednego z pozostałych członków zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu
posiedzenie prowadzi Wiceprezes Zarządu.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 18
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest:
a) w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
b) w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 100 000,00 złotych wymagana jest zgoda
Zgromadzenia Fundatorów.
§ 19
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) realizowanie celów statutowych Fundacji,
e) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, wyznaczenia Likwidatora oraz wyboru
Fundacji prowadzącej pokrewną działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
celem przekazania jej majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,
g) podęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych
organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu
członka wspierającego w stowarzyszeniach,
h) podjęcie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundacji i Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do przedłożenia Zgromadzeniu Fundatorów corocznego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji, a umowę o pracę z członkami
Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 20
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 1 do 3 członków wybranych na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów
spośród Fundatorów lub innych osób.
3. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w drodze uchwały na wspólną kadencję
trwającą trzy lata.
4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jednego
Wiceprzewodniczącego.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) upływu kadencji,
b) odwołania,
c) pisemnej rezygnacji zgłoszonej jednemu z Fundatorów,
d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
e) śmierci.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.
§ 21
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
b) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
c) Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli działalności Zarządu Fundacji.
§ 22
1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy określając
porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji wraz z porządkiem obrad powinno być
dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) przynajmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczącego również na pisemny wniosek Zarządu
Fundacji bądź przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia
powinien zawierać porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu.
Do zawiadomienia o posiedzeniu stosuje się odpowiednio ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
6. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie
(Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego).
§ 23 FUNDATORZY ;
1.Zgromadzenie Fundatorów może w drodze uchwały podjętej jednomyślnie , powołać do swego
grona Fundatorów Honorowych, którzy wspomagają działalność Fundacji. W drodze odrębnej
uchwały także podjętej jednomyślnie , Zgromadzenie może przyznać Fundatorowi Honorowemu
prawo głosu na Zgromadzeniu i wszelkie pozostałe prawa członka Zgromadzenia wynikające
ze statutu.
2.Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji,
który zwołuje Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Fundacji oraz
prowadzi posiedzenia Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
4.Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
b) uchwalenie zmian statutu Fundacji,
c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych
z własnej inicjatywy,
f) wyrażanie opinii w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji.
g) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji oraz
udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium.
h) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją,
i) wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,
j) wyrażanie zgody w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych
organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania
statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
k) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań majątkowych powyżej
kwoty 100 000,00 złotych,
l) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu Fundacji na podstawie stosunku
pracy lub stosunku cywilnoprawnego.
5.W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów,
powołuje ono ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
6.Zgromadzenie Fundatorów , w sprawach dla nich zastrzeżonych w niniejszym statucie, podejmuje
rozstrzygnięcia w drodze jednomyślnych uchwał.
7.W przypadku gdy w gronie Fundatorów pozostanie tylko jeden Fundator rozstrzygnięcia w
sprawach zastrzeżonych w niniejszym statucie dla Zgromadzenia Fundatorów, podejmuje ten
Fundator.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 24
Zmiany statutu, w tym zmiany celów Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania,
fundatorem w innych fundacjach oraz członkiem wspierającym w stowarzyszeniach.
§ 26
Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych każdorazowo przez zainteresowane strony.
§ 27
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
Uchwały w sprawie likwidacji i podziału majątku Fundacji podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych.